مجتمع آموزشی جهان علوم

جهان علوم

ابتدایی                          دبیرستان

مجتمع آموزشی غیردولتی جهان علوم
شماره ثبت: 718
ابتدایی ، دبیرستان، تقویتی و کنکور
زیر نظر : علی مکارمی نیا

آدرس: اردبیل ، خیابان سی متری ، کوچه ی ارمنستان ، جنب فرهنگسرای سوم خرداد ، جهان علوم
کدپستی:
تلفن: 33332480
همراه: 09141533759

چارت آموزشی