مجتمع آموزشی جهان علوم

جهان علوم

ابتدایی                          دبیرستان

مجتمع آموزشی غیردولتی جهان علوم
شماره ثبت: 718
ابتدایی ، دبیرستان، تقویتی و کنکور
زیر نظر : علی مکارمی نیا

آدرس: اردبیل، میدان قیام، خیابان انور (قاسمیه)، جنب دبستان 13 آبان، جهان علوم.
کدپستی:
تلفن: 33448474-045
همراه: 09141533759

چارت آموزشی