پهلوان حسین صدآفرین

پهلوان حسین صدآفرین

پهلوان حسین علی صد آفرین در سال 1275 خورشیدی به دنیا آمد. قامتی برافراشته و هیکلی مردانه داشت. در راه و رسم دلاوری و جوان مردی از مرتضی علی علیه السلام پیروی می کرد. پهلوان در سال 1303 خورشیدی برای پاسداری از وطن، غیرت و شرافت انسانی به جمع قشون مرزبانی پیوست و در روستای کلوز نمین به خدمت مشغول شد. در شهریور 1320 که ایران به اشغال ارتش سرخ روس ها در آمد پهلوان حسین علی به تنهایی در برابر دشمن تا دندان مسلّح ایستاد و تا آخرین توان خود جنگید و به شهادت رسید. او در همان روستا و در کنار مرز جاویدان ایران در بستر خاک آرام گرفت تا آرامگاه او نشان غیرت ملّت ایران در برابر دشمن باشد. دولت ایران نام روستای کلوز را به یاد و احترام این پهلوان دلاور به روستای صد آفرین تغییر داد. یادش گرامی