حاج سید احمد صفوی (حاج فخر)

حاج سید احمد صفوی (حاج فخر)

حاج سید احمد صفوی (فخر الحکما)

از راست به چپ : دکتر سید بهاالدین صفوی ، سید جمال الدین صفوی ، سید جلال الدین صفوی ، دکتر سید کمال الدین صفوی

از راست به چپ : دکتر سید بهاالدین صفوی ، سید جمال الدین صفوی ، سید جلال الدین صفوی ، دکتر سید کمال الدین صفوی

حاج سید احمد مشهور به حاج فخر فرزند آقا سید نظام الدین صفوی از سادات با نفوذ و مورد احترام مردم در اواخر دوره ی قاجار بود.از میان چهار فرزند آقا سید نظام الدین یعنی آقا سید احمد ، آقا سید رضا ، آقا سید مصطفی و آقا سید علی اکبر فقط آقا سید احمد به طبابت اشتغال داشت و به فخر الحکما معروف بوده است.خانه ی حاج فخر در کوچه ی معصوم علی شاه بود در بخشی از این خانه سکونت داشت و در بخش دیگری که به کوچه ی شهیدگاه باز میشد مطب داشته به معالجه ی بیماران می پرداخت. حاج فخر مردی سلیم النفس ، پاکدل ، متدین و با شرافت بود. در بخش شمالی عمارت قدیمی خود مسجدی را بنا کرد که معماری آن از باور درونی این سید جلیل القدر حکایت می کند و امروزه به مسجد حاج فخر مشهور است. از حاج فخر چهار فرزند پسر به نام های آقا سید جلال الدین ، آقا سید جمال الدین ، آقا سید کمال الدین و آقا سید بهاالدین باقی مانده بود.از میان آنها آقا سید کمال الدین و آقا سید بهاالدین به راه پدر رفتند. سید کمال الدین متخصص کودکان و نوزادان بود در خیابان ژاله ی تهران طبابت می کرد و مدتی نیز رئیس بیمارستان شفا یحیائیان بود و آقا سید بهاالدین متخصص مغز و اعصاب بود. اون در آمریکا زندگی میکرد. حاج فخر در سال 1320 به درود حیات گفت و در صحن امام زاده صالح اردبیل مدفون شد.