دسته بندی

دانستنی هایی از اردبیل

دانستنی هایی از اردبیل

نارین قلعه

نارین فلعه نارین قلعه ارک قدیمی اردبیل بودکه با روی کارآمدن فتحعلی شاه قاجار و وقوع جنگ های ایران و روس دوباره اهمیت پیدا کرد .درگیرودار اختلافات با روسیه عباس میرزا نایب السلطنه ی فتحعلی شاه هیئتی را به سرپرستی…

ادامه مطلب