شمس الدین محمد معروف به پیرزرگر یکی از علما و مشایخ صاحب نام اردبیل در دوره‌ی صفویه است. او عارفی صاحب کرامت بود و عمر خود را در هدایت راه جویان و تعلیم علم و اندیشه سپری نمود. پیرزرگر شخصیتی پر جاذبه داشت و به همین علّت مورد توجه اهل ذوق و ادب بود مزار پیرزرگر روزگاری دراز زیارتگاه اهل دل بود و در داخل مسجدی به نام پیرزرگر و در کوچه ای با همین نام قرار داشت. متأسفانه حدود سال 1280 مکان مسجد پیرزرگر را به محل فعلی آن که بخشی از خرمن محصولات کشاورزی شخصی به نام آقا تقی وکیلی بود منتقل کردند و با تأسف آرامگاه این پیر فرزانه به فراموشی سپرده شد. مزار پیر هم اکنون در مکانی مخروبه که سابقاٌ محل مسجد پیرزرگر بوده است قرار دارد.