حاج میرزا محسن خوشنویس عماد اردبیلی متخلص به حالی

حاج میرزا محسن خوشنویس عماد اردبیلی متخلص به حالی

حاج میرزا محسن معروف به عماد اردبیلی و متخلص به حالی ، مجتهد ، شاعر و خوشنویس برجسته ی روزگار خود بود. او در سال 1247 خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد و همه ی عمر خویش را در راه تحصیل علوم عصر خویش سپری نمود. از عماد علاوه بر مجموعه ی اشعار ، بیست و دو اثر در موضوعات مختلف دینی ، عرفانی و ادبی به یادگار مانده است.حاج میرزا محسن در سال 1333 خورشیدی در اردبیل دیده از جهان فروبست. ابیاتی چند از یک غزل حاج میرزا محسن را در زیر می خوانیم :

هر کس که طلسم نفس بشکست / برگنج روان و دل بپیوست

تسخیر نمود ملک دل را / سلطان دلش به تخت بنشست

خرگاه چو زد به خانه سلطان / هر هوش که بود بار بر بست

فی جوف فراء کل صید / عشق است که هر خوشی در او هست

چون سرو قدت به سرکشی خاست / خوبان جهان ز پای ننشست

نمونه ای از خط مرحوم حاج میرزا محسن خوشنویس عماد اردبیلی | این دست نوشته زیارت نامه ی امام زاده سید صدرالدین است که مرحوم حاج میرزا محسن آن را در سال 1315 خورشیدی تحریر و به بقعه ی سید وقف فرموده است

نمونه ای از خط مرحوم حاج میرزا محسن خوشنویس عماد اردبیلی | این دست نوشته زیارت نامه ی امام زاده سید صدرالدین است که مرحوم حاج میرزا محسن آن را در سال 1315 خورشیدی تحریر و به بقعه ی سید وقف فرموده است

مرغی که به دام زلفت افتاد / آسان همه بند خویش نگسست

چون دست ز آستین برآورد / دست همه عاشقان خود بست

تا حشر به هوش در نیاید / هر کس که شد از شراب او مست

خار همه غم خلد به دوران / کز دور کجش درون ما خست

بر جنت دل رسید آن کو / از چاه عمیق طبع بر جست

گر راه به گفت و گو ست سهل است / حالی قدمی ز ره نرفته ست