مرحوم شیخ الاسلام محمد قدس

مرحوم آقای قدس و آقای بیرنگی اعضای نشر معارف روبروی هم نشسته اند

مرحوم آقای قدس و آقای بیرنگی اعضای نشر معارف روبروی هم نشسته اند

وزارت «معارف اوقاف و صنایع مستظرفه» در سال 1288 تاسیس شد. بلافاصله بعد از آن اداره ی معارف ایالتی در تبریز به ریاست دکتر امیراعلم شکل گرفت. در اجرای سیاست تشکیل شعبات در شهرستان ها اداره ی معارف در سال 1296 خورشیدی در اردبیل تشکیل یافت و ریاست افتخاری آن را مرحوم شیخ الاسلام محمد قدس بر عهده گرفت. پدران محمد قدس در اردبیل عنوان شیخ الاسلامی داشته اند و علاوه از ان که در کسوت روحانی بودند جزو زمین داران اردبیل هم به حساب می آمدند محمد نیز عنوان شیخ الاسلامی را از پدران خود به ارث برده بود اما دلبسته ی ملک و مال نبود و عمده ی ثروت خود را در راه خدمت به فرهنگ اردبیل از دست داد. او از یک طرف تحت فشار ظاهر اندیشان روزگار خود و از طرف دیگر تحت فشار نظامیان حاکم بر کشور مخصوصا «آیرم خان» فرمانده قشون اردبیل بود. قدس اداره معارف را در خانه ی خود تشکیل داده بود و از سال 1296 لغایت 1306 به مدت یازده سال رئیس افتخاری فرهنگ اردبیل بود و دیناری از این بابت دریافت نمی کرد. در این دوره وی سه مدرسه ی پسرانه و یک مدرسه دخترانه را در اردبیل به نام های نمره یک ، نمره دو و نمره سه پایه گذاری کرد که بعد ها مدارس پسرانه به نام های سعدی ، سنایی و انوری و مدرسه ی دخترانه به نام مهستی شناخته شدند. مدرسه مهستی در سال 1317 به پوراندخت تغییر نام یافت و به دبیرستان دخترانه تبدیل شد. مرحوم قدس در اواخر عمر مواجه با گرفتاری های فرزندش مرحوم یعقوب قدس و محاکمه های او به وسیله ی حاکمان مسلط بر کشور شد و اواخر عمر را در پریشانی سپری کرد. او در سال 1329 در تهران درگذشت. راستی چه انسانهایی بوده اند؛ سختی ها را تحمل کردند ،سیلی ها خوردند، شماتت دونان را شنیدند ،سرزنش شدند، جریمه دادند ، تبعید رفتند تا جوانان وطن بیدار شوند و بیدار بمانند. روانشان شاد