میرزا محسن امام زاده شهید مشروطیت (1287 خورشیدی)

فدائیان مشروطیت ایران

فدائیان مشروطیت ایران

محمد علی شاه تازه به قدرت رسیده بود که در جریان یک درگیری مرزی یکی از افسران روس کشته شد. دولت ایران برای نشان دادن سر سپردگی خود به روس ها رشید الملک را که از نوکران باوفای محمد علی شاه بود از حکومت ولایت اردبیل برکنار و امیر معزز گروسی نوکر وفادار دیگرش را به جای او منصوب کرد. امیر معزز مردی بی لیاقت ، جائر و ظالم بود وقتی محمد علی شاه در دوم تیر ماه 1287 مجلس را به توپ بست وی با تهدید و ارعاب بازاریان ، جشن مفصلی را در اردبیل به راه انداخت و سپس به شکار مشروطه خواهان رفت.
یکی از قربانیان این ماجرا میرزا محسن فرزند میرزا هادی امام است او جوانی نجیب ، با غیرت و مشروطه خواه بود.با دستور حاکم بینی میرزا محسن را سوراخ کردند و به آن طناب بستند و او را در شهر گردانیدند سپس به چوب بستند و کتک زدند جوان پاک نهاد اردبیلی با این شکنجه به درود حیات گفت.