نارین فلعه

نارین قلعه 1262شمسی-عکاس-علی خان حاکم

نارین قلعه 1262شمسی-عکاس-علی خان حاکم

نارین قلعه ارک قدیمی اردبیل بودکه با روی کارآمدن فتحعلی شاه قاجار و وقوع جنگ های ایران و روس دوباره اهمیت پیدا کرد .درگیرودار اختلافات با روسیه عباس میرزا نایب السلطنه ی فتحعلی شاه هیئتی را به سرپرستی ژنرال گاردان برای نوسازی ارتش از فرانسه به ایران دعوت کرد .آن ها قلعه ی اردبیل را نیز نوسازی کردند. اطراف قلعه را نهری احاطه کرده بود که آب آن از نهرشاه باغی تامین می شد.درداخل قلعه حیاط های متعدد،خیابان ها،میدان های مشق،محوطه سواره نظام و پیاده نظام،حمام،مسجد،زندان وخانه های فرماندهان نظامی قرار داشت.

در گوشه ی شمال شرقی آن عمارت دیوان خانه ی اردبیل یا عمارت کلاه فرنگی که محل کار حاکم یا والی ولایت اردبیل بود قرار داشت.علت آن که به این عمارت کلاه فرنگی گفته می شد سقف شیروانی آن بود.در دوره های بعد از این قلعه به عنوان زندان هم استفاده می شده است.بسیاری از شاهزادگان ومدعیان پادشاهی قاجاروبعدها تعدادی از مجاهدان راه آزادی ومشروطه خواهان ؛مانند ستارخان درآن زندانی بوده اند.این قلعه که در زمان جنگ های ایران و روس محکم ترین موضع دفاعی ایران ومهم ترین مرکز ذخیره ی لوازم جنگی بود در سال 1315خورشیدی تخریب شد و بر روی آن تعدادی از ادارات دولتی؛ مثل دارایی،دادگستری،شهرداری،بیمارستان بوعلی،زایشگاه اردبیل،اداره ی برق،اداره ی فرهنگ ،خانه ی پیشاهنگی،شهربانی اردبیل،پست،مرکزبهداشت ودبیرستان شاه عباس کبیر ساخته شد.

دیوان خانه ی اردبیل 1262-درمحل فعلی دارایی

دیوان خانه ی اردبیل 1262-درمحل فعلی دارایی