محمد بن شمس الدین معروف به عارف اردبیلی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی در سال 711 هجری در اردبیل به دنیا آمد و روزگار خود را با تعلیم و تربیت شاهزادگان عصر خویش سپری کرد. عارف در سال 775 هجری در اردبیل روی در نقاب خاک کشید. از عارف اردبیلی کتابی با نام «فرهاد نامه» که روایتی متفاوت از داستان فرهاد و شیرین است به یادگار مانده است. عارف این داستان را به پیروی از مثنوی های شاعر نامدار ایران زمین،نظامی گنجوی، سروده است. مثنوی فرهاد نامه را علی مکارمی نیا تصحیح و تنقیح نموده است.