تقدیر استاندار اردبیل از مدیر مسئول انتشارات مکارمی، ناشر برتر سال 1396

 

 

تقدیر استاندار اردبیل از مدیر مسئول انتشارات مکارمی، ناشر برتر سال 1396

تقدیر استاندار اردبیل از مدیر مسئول انتشارات مکارمی، ناشر برتر سال 1396

 

 

غرفه انتشارات مکارمی در نمایشگاه کتاب اردبیل سال 1396

غرفه انتشارات مکارمی در نمایشگاه کتاب اردبیل سال 1396