مرحوم میرزا عبدالحمید آموزگار

مرحوم میرزا عبدالحمید آموزگار

میرزا عبدالحمید آموزگار

یکی از پیشگامان تعلیم و تربیت در اردبیل میرزا عبدالحمید آموزگار بود.وی در سال 1256خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد. کار خود را با معلمی در مدارس نصیریه و جعفریه آغاز کرد سپس در پشت مسجد حاج میر صالح مدرسه ای را تاسیس کرد و بعد از مدتی آن را به محله ی سرچشمه منتقل نمود و با نام احمدیه به کار خود ادامه داد .ولی جزم اندیشی تعدادی از افراد بانفوذ و مزاحمت های آن ها مانع از ادامه ی کار مدرسه ی احمدیه شد. او مدتی به مدرسه ی محمدیه رفت اما روش تحمیلی حاکم بر مدرسه را نپذیرفت .در کوچه ی پالان دوز ها در سرای امام  جمعه دو اتاق اجا ره کرد و به تدریس و تربیت کودکان مشغول شد.

طبقه دوم سرای امام جمعه

طبقه دوم سرای امام جمعه

در سال 1300با تحریک مخالفان تحصیل در مدرسه عده ای از مردم عوام به کلاس های درس مرحوم آموزگار حمله کردند دانش آموزان را کتک زدند،وسایل مدرسه را به هم ریختند و عمامه ی پیر مرد عالم را به گردنش بستند ،فلک کردند وشلاق زدند و برای تحقیر و توهین ریش اش را تراشیدند و زندانی کردند .بعد از پانزده روز گروهی از بزرگان شهر وساطت کردند و با پرداخت شصت تومان  او را از زندان آزاد کردند .او مدتی خانه نشین شد اما با درخواست تعدادی از متعینین شهر خانه ای را در کوچه ی حسن آباد پیرعبدالملک اجاره کرد و به صورت خصوصی به فرزندان آن ها درس می آموخت .بعد از تشکیل اداره ی معارف با درخواست مرحوم شیخ الاسلام محمد قدس این ساختمان که  ادامه ی کارمدرسه ی احمدیه بود به مدرسه ی  نمره یک تبدیل شد و مر حوم آموزگار مدرسه ی جدیدی را در کوچه ی فانتازیا راه اندازی کرد . آموزگار با پایمردی و حمایت مترجم السلطنه مفتش مالیه به خلخال عزیمت کرد و با کمک و حمایت اهالی مدرسه دو کلاسه ای را دایر کرد که بعدها به مدرسه ی شش کلاسه ی ابتدایی تبدیل شد . در این مدرسه به دانش آموزان علاوه بر دانش روز ،حرفه و پیشه هم تعلیم می شد .او در سال 1302 به اردبیل بازگشت و مدرسه ی نمره 3 را با کمک اداره ی معارف تاسیس کرد . آموزگار مردی جدی ,درستکار ،متدین، پاکدامن و منظم بود . وی در سال 1306 دار فانی را و داع گفت و در قبرستان جمعه مسجد درست رو به روی درب مسجد تیرپوش با فاصله ی تقریبا سی متر از درب مدفون شد

در سال 1343 یک بار قبر او مرمت شد اما بی وفایی به بزرگان خود هم قبر او وهم خود او را از یادها برد و جهانی از شور و سرزندگی و عشق به تعلیم وتربیت انسان ها را به وادی فراموشی سپرد.

مزار متروک مرحوم میرزا عبدالحمید آموزگار

مزار متروک مرحوم میرزا عبدالحمید آموزگار