کتاب (محبوبترین ترین شاهزاده دنیا) نوشته سرکار خانم مژده ژیان که توسط انتشارات مکارمی به چاپ رسیده بود در برزگترین کلکسیون شاهزاده کوچولو  جهان در سوئیس قرار گرفت.

https://petit-prince-collection.com/lang/show_livre_autour.php?lang=en&id=693